Okna drweniane z nakładką aluminiową


Alu­minium od strony zewnętrznej okna stanowi ele­ment niezniszczalny i odporny na warunki atmos­fer­yczne. Stanowi również ide­alną ochronę dla drewna. Dzięki temu od strony pomieszczeń można wyko­rzys­tać szla­chetne gatunki drewna jak klon czy orzech: piękna możli­wość ksz­tał­towa­nia wnętrza domu.

Okno drewniano-​aluminiowe składa się z dwóch ram – drew­ni­anej od wewnątrz i alu­min­iowej od zewnątrz. Taka kon­strukcja pozwala na stosowanie grubych i ener­gooszczęd­nych wkładów szy­bowych a co za tym idzie polep­sza właś­ci­wości akusty­czne i przenikalność cieplną całego zestawu.

Okno drew­ni­ane z nakładką alu­min­iową łączy w sobie pię­kno i ciepło drewna z nowoczes­nym wzor­nictwem, kolorystyką i wytrzy­małoś­cią aluminium.

Nakładka aluminiowa zamon­towana do zewnętrznej strony okna, pozwala na zasadnicze wydłużenie jego żywotności. Okna drew­ni­ano-aluminiowe można wykonać zarówno w wer­sji 68 mm jak i w wer­sji ener­gooszczęd­nej 78 mm i 90 mm.

Taka kon­strukcja sprawia, że nasze okna drew­ni­ano-aluminiowe nie wyma­gają żad­nych, dodatkowych spec­jal­nych zabiegów kon­serwa­cyjnych, gdyż nakładka aluminiowa zabez­piecza sto­larkę przed nieko­rzyst­nym dzi­ałaniem czyn­ników atmosferycznych. Innymi słowy tych okien nigdy nie malujemy od zewnątrz.

Nakładka ta przytwierd­zona jest do konstrukcji okna za pomocą spec­jal­nych zaczepów, co pozwala na zachowanie odpowied­niej szczeliny umożli­wia­jącej dostęp powi­etrza i wenty­lację powierzchni drewnianej.

Połącze­nie drewna z alu­minium pozwala jed­nocześnie na zachowanie przy­tul­nego i este­ty­cznego charak­teru wnętrza, jaki stwarzają okna drew­ni­ane oraz nowoczes­nego wyglądu budynku na zewnątrz, jakie nadaje aluminium.

Nakładka alu­min­iowa dostępna jest w sze­rok­iej gamie kolorysty­cznej według palety RAL. Możliwe jest również wyko­nanie okładziny w wer­sji imi­tu­jącej drewno.